Interneta veikala kyfowear.com
lietošanas noteikumi

Distances līgums

Šis līgums tiek slēgts starp SIA “KYFO WEAR”, 40203339548, juridiskā adrese: Mārupes iela 39-5, Rīga, LV-1002, turpmāk – KYFO WEAR, kyfowear.com vai Pārdevējs un fizisku vai juridisku personu, turpmāk – Pircējs, kurš iegādājas preci, turpmāk – Prece vai izmanto citus Pārdevēja piedāvātos pakalpojumus, turpmāk - Pakalpojums Interneta vietnē kyfowear.com, turpmāk – Interneta vietne

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk – Lietošanas noteikumi, nosaka tīmekļa lapas www.kyfowear.com, turpmāk – www.kyfowear.com, lietošanas kārtību.
1.2. SIA “KYFO WEAR”, 40203339548, juridiskā adrese: Mārupes iela 39-5, Rīga, LV-1002, turpmāk – KYFO WEAR vai Pārdevējs, nodrošina KYFO WEAR pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar Lietošanas noteikumiem.
1.3. Lietotājs ir rīcībspējīga fiziskā vai juridiskā persona, kas iepērkas kyfowear.com vai izmanto citus kyfowear.com pakalpojumus- turpmāk Lietotājs. Nepilngadīgas fiziskās personas no 14 līdz 18 gadiem kyfowear.com pakalpojumus izmanto vienīgi ar vecāka vai aizbildņa atļauju, izņemot gadījumus, kad to rīcībā ir pašu ieņēmumi.
1.4. Ja Lietotājs iegādājas kyfowear.com piedāvātās preces, šie Lietošanas noteikumi tiek uzskatīti par juridiski saistošu dokumentu, kurā noteiktas pušu tiesības un pienākumi, saistībā ar preču iegādi, samaksu par tām, kā arī preču piegādes un atgriešanas nosacījumi.
1.5. Ja Lietotājs iegādājas preces kyfowear.com, ir uzskatāms, ka Lietotājs ir iepazinies ar šiem Lietošanas noteikumiem un tiem piekrīt. Lietotājs piekrītot Lietošanas noteikumiem, apstiprina, ka tam ir tiesības reģistrēties un iegādāties preces interneta veikalā kyfowear.com atbilstoši šiem Lietošanas noteikumiem.
1.6. Ja Lietotājs mēģina jebkādā veidā kaitēt kyfowear.com darbībai, stabilitātei, drošībai, vai citādi neievēro šos Lietošanas noteikumus, KYFO WEAR ir tiesības atcelt Lietotāja reģistrāciju vai citādi ierobežot Lietotāja piekļuvi interneta veikalam kyfowear.com.
1.7. KYFO WEAR patur tiesības jebkurā brīdī vienpusēji grozīt un papildināt Lietošanas noteikumus. Lietotājam iepērkoties kyfowear.com, tiek piemēroti Lietošanas noteikumi redakcijā, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī, tādēļ Lietotājam ir jāiepazīstas ar Lietošanas noteikumiem katrā iepirkšanās reizē.
1.8. KYFO WEAR patur tiesības mainīt preču cenu, vai arī noteikt precēm speciālo cenu. Preces Lietotājam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā preču pasūtījuma veikšanas brīdī.

2. Personas datu aizsardzība

2.1. Iepirkties kyfowear.com var gan reģistrēti, gan nereģistrēti Lietotāji. Lai reģistrētos kyfowear.com, Lietotājam ir jānorāda vismaz vārds, uzvārds, e-pasta adrese, kā arī jāievada parole. Ar reģistrēšanos vietnē kyfowear.com uzskatāms, ka Lietotājs (fiziskā persona) ir piekritis savu personas datu apstrādei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un saskaņā ar kyfowear.com Privātuma politiku – tādā apjomā, kādā Lietotājs sniedzis personas datus. Lai atkārtoti ienāktu vietnē kyfowear.com konkrētajā Lietotāja profilā, Lietotājam atbilstošos laukos jāievada reģistrētais e-pasts un parole.
2.2. Veicot pirkumu kyfowear.com, Lietotājam ir obligāti jāievada savs vārds, uzvārds, preces piegādes adrese, tālruņa numurs un e-pasts.
2.3. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par reģistrācijas formā norādīto datu pareizību, kā arī par sniegto datu pareizību, veicot pirkumu kyfowear.com. Ja Lietotājs reģistrācijas formā vai, veicot pirkumu, norādījis neprecīzus vai nepareizus datus, kyfowear.com nav atbildīgs par datu nepareizību un no tā izrietošajām sekām un ir tiesīgs pieprasīt no Lietotāja tiešo zaudējumu kompensāciju. Lietotājam ir tiesības jebkurā brīdī savā kyfowear.com profilā labot, dzēst vai papildināt personas datus vai prasīt kyfowear.com personas datu labošanu, dzēšanu vai papildināšanu atbilstoši klienta norādēm saskaņā ar Privātuma politiku.
2.4. Reģistrējoties kyfowear.com, Lietotājs iegūst individuālus reģistrācijas datus (lietotājvārdu un paroli). Lietotājs ir atbildīgs par savu reģistrācijas datu drošību. Lietotājs apņemas uzglabāt un nenodot trešajām personām savus reģistrācijas datus. Ja reģistrācijas datus izmanto kāda trešā persona, viņš tiek uzskatīts par Lietotāju. Ja Lietotājs pazaudē reģistrācijas datus, vai arī Lietotājam rodas aizdomas par to, ka viņa reģistrācijas datus varētu būt ieguvusi trešā persona, Lietotājam ir nekavējoties jāinformē par to KYFO WEAR izmantojot saziņas līdzekļus, kas ir uzskaitīti kyfowear.com sadaļā – Kontakti. 2.5. Lietotājs piekrītot šiem Lietošanas noteikumiem un Privātuma politikai, piekrīt, ka uz norādīto e-pastu tiks nosūtīti paziņojumi, kas nepieciešami pasūtījuma, apmaksas un piegādes informācijas sniegšanai.
2.6. KYFO WEAR garantē, ka Lietotāja dati tiks izmantoti tikai preču iegādes un tiešā mārketinga nolūkos.
2.7. KYFO WEAR apņemas nodrošināt Lietotāja sniegto personas datu konfidencialitāti un neizpaust Lietotāja personas datus trešajām personām, izņemot KYFO WEAR partneriem, kas nodrošina preču piegādi Lietotājam, vai sniedz citus ar pasūtījumu izpildi saistītos pakalpojumus, kā valsts institūcijām normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
2.8. Preces piegādes brīdī preces saņēmējam var tikt lūgts uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai noskaidrotu personas identitāti.

3. Pirkuma – pārdošanas (distances) līguma noslēgšana

3.1. Preces pirkuma līgums starp KYFO WEAR un Lietotāju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Lietotājs, izvēloties preci(-es), ir izveidojis iepirkumu grozu un noklikšķinājis uz “apmaksāt pirkumu”. Lietotājam ir pienākums Lietošanas noteikumos paredzētajā kārtībā un termiņos samaksāt par precēm.
3.2. Pirkuma līgumi tiek reģistrēti un glabāti KYFO WEAR datu bāzē.
3.3. KYFO WEAR piekrīt piegādāt Lietotāja pasūtītās un apmaksātās preces uz Lietotāja pasūtījumā norādīto adresi, pamatojoties uz nosacījumiem, kas noteikti Lietošanas noteikumu 5. punktā.
3.4. Ja KYFO WEAR neizdodas sazināties ar Lietotāju 5 (piecu) darba dienu laikā kopš pasūtījuma noformēšanas, pasūtījums tiek atcelts, KYFO WEAR atmaksā Lietotājam atpakaļ naudu tikai par preci, bet piegādes maksa netiek atmaksāta.
3.5. Ārkārtas situācijā, kad neparedzētu apstākļu dēļ KYFO WEAR nevar nodrošināt interneta veikalā kyfowear.com iegādātās preces piegādi, KYFO WEAR apņemas piedāvāt līdzīgu produktu. Ja Lietotājs nepiekrīt, KYFO WEAR atmaksā Lietotājam samaksāto naudu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā.

4. Preču cenas un samaksas kārtība

4.1. Preču un pakalpojumu cenas veikalā kyfowear.com ir norādītas ar nodokļiem, tai skaitā pievienotās vērtības nodokli. Maksa par pasūtījuma piegādi (ja tāda paredzēta) tiek noteikta atsevišķi atbilstoši kyfowear.com veikala piegādes maksām.
4.2. Preču cenas interneta veikalā kyfowear.com norādītas euro.
4.3. Lietotājs maksā par precēm, tikai ar bankas parskaitījumu pēc avansa reķina saņemšanas.

5. Preces pasūtīšana

5.1. Lai veiktu preces pirkumu, Lietotājs, kyfowear.com izvēlas vēlamo Preci un pievieno to pirkumu grozam, noklikšķinot uz taustiņa “Pievienot grozam”.
5.2. Pasūtījuma noformēšanai Lietotājam jāveic sekojošas darbības:
5.2.1 Jāizvēlas prece vai preces, pievienojot to „Grozam”.
5.2.2. Jānorāda precīzi pieprasīto informāciju par sāviem izmēriem, kā arī precizo piegādes adresi.
5.2.3. Pēc pieprasīto datu ievadīšanas un datu pareizības pārbaudes Lietotājs apstiprina pasūtījumu, nospiežot taustiņu “Veikt Pasutijumu”. Pēc šīs darbības pasūtījums ir apstiprināts un nosūtīts pārdevējam.
5.2.4. Pārdevējs pārbauda saņemto pasūtījumu un piestāda avansa rēķinu par pasūtīto preci.
5.3. Lietotājs apņemas Pasūtījuma izdarīšanas brīdī norādīt precīzus Pasūtījuma nodrošināšanai nepieciešamos personas datus, Pasūtījuma piegādes adresi un kontaktinformāciju, kā arī citu pieprasīto informāciju. Neprecīzu datu gadījumā Pasūtījums var netikt nodrošināts.
5.4. Pārdevējs neatbild par pasūtījuma izpildes neiespējamību un par jebkurām, no tās izrietošām sekām, kas radušās iesniegto, bet nepareizo datu dēļ.
5.5. Pārdevējam ir tiesības atteikties no pasūtījuma izpildes, ja rodas šaubas par Pārdevējam iesniegto datu pareizību, kā arī – vispārpieņemtajiem principiem neatbilstošās rīcības gadījumā.

6. Kuponu izmantošana

6.1. Atlaižu kuponus var iegūt kyfowear.com veikala paziņojumos, sociālajos medijos (Facebook un Instagram,), saņemt e-pastā vai SMS, kā arī kampaņās interneta vidē.
6.2. Atlaižu kuponu norādīto kodu var izmantot tikai vienu reizi un tikai iepērkoties interneta veikalā kyfowear.com.
6.3. kyfowear.com veikalā ir iespējams izmantot šāda veida kuponus:
6.3.1. kuponi, kas sniedz procentuālu atlaidi;
6.3.2. kuponi, kas sniedz konkrēta apmēra atlaidi
6.4. Atlaides kuponi nesummējas un tie netiek apmainīti pret naudu.
6.5. Aizliegts pārdot atlaižu kuponus.
6.6. Atlaižu kuponi ir derīgi līdz norādītajam datumam. Atlaižu kuponi ar derīguma termiņa beigu datumu netiek apmainīti pret produktiem, kas tiek pārdoti interneta veikalā kyfowear.com; to derīguma termiņš netiek pagarināts un netiek kompensēts.
6.7. Kupona turētājs ir atbildīgs par informācijas drošību.
6.8. Visus atlaides kuponus var izmantot, lai samazinātu rēķina summu tikai interneta veikalā kyfowear.com. Atlaides kuponi nesummējas, un citas atlaides, kas tiek piemērotas interneta veikalā kyfowear.com, neattiecas uz atlaižu kuponiem. Kupona atlaide tiks noradīta avansa rēķina.
6.9. Izmantotie atlaižu kuponi netiek atlīdzināti.
6.10. Atlaižu kuponi netiek apmainīti pret citiem kuponiem un tos nevar atgriezt.
6.11. Ja rodas jautājumi par maksājumu, lūdzu, nekavējoties sazinieties ar mums rakstot e-pastu uz kyfo.wear@gmail.com vai zvanot +371 26859198

7. Preču piegāde

7.1. Lietotājs, izvēloties piegādes veidu, apņemas norādīt precīzu piegādes adresi vai tuvāko pakomāta Omniva staciju.
7.2. Preces Lietotājam var piegādāt KYFO WEAR vai viņa pilnvarots pārstāvis.
7.3. Lietotājs apņemas savas pasūtītās preces pieņemt no kurjera.
7.4 Piegādes maksa Latvijā ar pakomātu Omniva ir 4.00 EUR (četri euro un 00 euro centi).
7.5. KYFO WEAR darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu to, ka pasūtītās preces tiktu piegādātas pēc iespējas ātrāk. Iespējamais piegādes laiks var atšķirties, par jebkāda veida kavējumiem tiks ziņots.
7.5.1. Par piegādes veidu izvēloties Omniva pakomātu, Prece Lietotāja izvēlētajā pakomātā nonāk 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma apstiprinājuma sūtīšanas uz Lietotāja e-pasta adresi.Par Preces nonākšanu pakomātā Lietotājs tiek informēts ar īsziņas paziņojumu, kas satur durvju kodu, pakomāta atrašanās vietu, atgriešanas kodu un uzglabāšanas termiņu. Pakomāti ir atvērti 24 stundas. Prece tiek uzglabāta pakomātā 7 kalendārās dienas. Pēc minētā termiņa beigām Prece tiek sūtīta atpakaļ KYFO WEAR adresi. Gadījumā, ja Lietotājs neizņem Preci iepriekš minētajā termiņā, Lietotājam ir pienākums atlīdzināt izmaksas, kas saistītas ar atkārtotu preces nosūtīšanu.
7.5.2. Lietotājam ir pienākums saglabāt
7.7.1. punktā minēto īsziņas paziņojumu līdz 14 dienu gara atgriešanas perioda beigām. Lietotājam ir iespēja vajadzības gadījumā Preci nomainīt vai atgriezt. 7.6. Ja Lietotāja norādītajā piegādes adresē Lietotājs nav sastopams, KYFO WEAR ir tiesības preces nodot jebkurai citai norādītajā adresē piegādes brīdī sastopamajai pilngadīgajai personai, bet Lietotājam nav tiesību izteikt KYFO WEAR jebkādas pretenzijas par preču piegādi neatbilstošai personai.
7.7. Ja preču piegāde Lietotājam nav iespējama Lietotāja vainas vai no Lietotāja atkarīgu apstākļu dēļ (Lietotājs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Lietotājs nav sastopams, norādītajai adresei nevar piekļūt u. c.), preces netiek sūtītas atkārtoti, bet pasūtījums tiek atcelts. Šādā gadījumā KYFO WEAR atmaksā Lietotājam atpakaļ naudu tikai par preci, bet piegādes maksa netiek atmaksāta.
7.8. Pēc preču saņemšanas Lietotājs vai viņa pārstāvis pārbauda preču atbilstību pasūtītajam un paraksta rēķinu, pavadzīmi vai citu nodošanas/pieņemšanas dokumentu, ko preču piegādes brīdī KYFO WEAR pārstāvis uzrāda. Parakstot rēķinu, pavadzīmi vai citu nodošanas/pieņemšanas dokumentu, Lietotājs, vai viņa pārstāvis apliecina, ka preces ir nodotas labā stāvoklī. Visos gadījumos, kad kurjers piegādā preci Lietotājam, ja preces iepakojums ir saburzīts, slapjš vai citādi bojāts no ārpuses, Lietotājam sūtījuma saņemšanas apstiprinājumā jānorāda (jāuzraksta komentārs), vai jāuzraksta atsevišķs akts par šādiem defektiem. Lietotājam tas jādara kurjera klātbūtnē. KYFO WEAR neatbild par tādam preču nepilnībām, kas bija acīmredzamas piegādes brīdī, bet netika norādītas preču piegādes apstiprinājumā.

8. Preču kvalitāte

8.1. Visu KYFO WEAR pārdodamo preču īpašības ir norādītas preces aprakstā pie katras preces.
8.2. KYFO WEAR precēm tiek piemērota attiecīgajos tiesību aktos noteiktā garantija.
8.3. Līguma noteikumiem neatbilstošas preces gadījumā Lietotājs ir tiesīgs lūgt, lai KYFO WEAR veic vienu no šādām darbībām: 1) novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem; 2) apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem; 3) attiecīgi samazina preces cenu; 4) atceļ līgumu un atmaksā patērētājam par preci samaksāto naudas summu.
8.6. Vispirms Lietotājs ir tiesīgs lūgt KYFO WEAR bez atlīdzības novērst preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmainīt pret līguma noteikumiem atbilstošu preci, izņemot gadījumu, kad tas nav iespējams vai ir nesamērīgi.
8.7. Ja nav iespējams novērst preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmainīt pret līguma noteikumiem atbilstošu preci, tad Lietotājs ir tiesīgs lūgt, lai KYFO WEAR attiecīgi samazina preces cenu vai atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu. Samazinot cenu vai atceļot līgumu un atmaksājot naudas summu, KYFO WEAR var ņemt vērā preces nolietojumu vai labumu, ko Lietotājs guvis, lietojot preci, un par ko līgumslēdzējas puses ir vienojušās.
8.8. Maznozīmīgas preces neatbilstības līguma noteikumiem gadījumā (tā būtiski nepazemina preces pamatfunkciju izpildes kvalitāti vai lietošanas īpašības un to var novērst, neradot vizuāli konstatējamas izmaiņas preces ārējā izskatā) un tādas, kas nevar būtiski ietekmēt Lietotāja iespējas preci izmantot, Lietotājs nevar prasīt, lai KYFO WERAR atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu.
8.9. Iebildumus un lūgumus par preces neatbilstību līguma noteikumiem Lietotājs var izteikt KYFO WEAR gan mutvārdos, gan rakstveidā, nosūtot iesniegumu KYFO WEAR uz adresi Mārupes iela 39-5, Rīga, LV-1002, vai izmantojot platformu strīdu izšķiršanai tiešsaistē (SIT Platforma): https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Pēc iebildumu izvērtēšanas KYFO WEAR sniedz Lietotājam atbildi.

9. Atteikuma tiesības un preču atgriešana

9.1. Ja Lietotājs ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), tad 7.sadaļā noteiktajā kārtībā Lietotājs (patērētājs), nesniedzot nekādu pamatojumu, var izmantot atteikuma tiesības. Ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” nosacījumus, patērētājam ir tiesības 14 kalendāro dienu laikā no preces/preču piegādes brīža atkāpties no pirkuma līguma, iesniedzot Butterfly iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu. .
9.2. Par iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu tiek uzskatīts Lietotāja nosūtīts rakstveida (elektroniski e-pasta formā) paziņojums , kurā norādīts atgriešanas objekts un pasūtījuma numurs. Obligāti jānorāda Lietotāja bankas konta numuru, uz kuru Lietotājs vēlas saņemt atpakaļ par preču pirkumu samaksāto naudas summu. Par elektroniskā formā uz e-pastu saņemtu iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu KYFO WEAR paziņo Lietotājam.
9.3. Uzskatāms, ka Lietotājs ir ievērojis atteikuma tiesību termiņu (14 dienas), ja Lietotājs iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta KYFO WEAR pirms atteikuma tiesību termiņa beigām. Strīdus gadījumā Lietotājam ir pienākums pierādīt atteikuma tiesību izmantošanu.
9.4. Pēc iesnieguma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšanas Lietotājs piegādā preci atpakaļ KYFO WEAR uz adresi: Mārupes iela 39-5, Rīga, LV-1002 bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā. Šis termiņš ir uzskatāms par ievērotu, ja Lietotājs preces piegādā atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām.
9.5. KYFO WEAR apņemas bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saņēmis Lietotāja iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu, atmaksāt Lietotājam viņa samaksāto naudas summu par preci. KYFO WEAR atmaksā naudas summu, pārskaitot to uz Lietotāja atteikuma veidlapā norādīto bankas kontu vai, ja tas nav norādīts, uz kontu, no kura saņems maksājums par preci.
9.6. Ja Lietotājs preču pasūtīšanas brīdī bija skaidri izteicis vēlmi preces saņemt, izmantojot tādu piegādes veidu, kas nav KYFO WEAR piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids, KYFO WEAR nav pienākuma atmaksāt Lietotājam piegādes papildu izdevumus.
9.7. KYFO WEAR patur tiesības aizturēt par preču pirkumu samaksātās naudas summas atmaksu Lietotājam līdz brīdim, kad KYFO WEAR būs saņēmis no Lietotāja tā atgriezto preci vai arī būs saņēmis Lietotāja apliecinājumu par to, ka Lietotājs preci ir nosūtījis atpakaļ KYFO WEAR, atkarībā no tā, kura darbība ir veikta agrāk.
9.8. Preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas sedz Lietotājs. Ja preci tās īpašību dēļ nevar nosūtīt atpakaļ pa pastu vai pakomātu, patērētājs sedz visas ar preces atpakaļatdošanu saistītās izmaksas.
9.9. Lietotājs atteikuma tiesības var izmantot, ievērojot šādus nosacījumus:
9.10.1. atgrieztajai precei(-ēm) jābūt oriģinālā iepakojumā un Lietotājs nav atvēris iepakojumu precei;
9.10.2. prece nedrīkst būt bojāta;
9.10.3. prece nav lietota, saglabāta sūtījuma kastīte, nav zaudējusi tirdzniecības izskatu (saglabātas etiķetes piestiprinātas pie apģērba, drošības plēvītes u.c.) (tas neattiecas uz jau piegādes laikā bojātu preci, par kuru pie preces saņemšanas apstiprinājuma Lietotājs ir norādījis iebildumus);
9.10.4. atpakaļ sūtāmai precei jābūt tādā pašā stāvoklī, kādā tā bija saņemšanas brīdī.
9.10.5. KYFO WEAR ir tiesības atteikties pieņemt atpakaļ preci, ja netika ievēroti termiņi attiecībā uz preces atgriešanu.
9.11. Lietotājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Lietotājs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, noteikti atdodot preces iegādāšanās dokumentu un citus preces piederumus, kas tai bija pievienoti tās saņemšanas brīdī. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, KYFO WEAR ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Lietotāja par preci samaksāto naudu.

10. Informācijas apmaiņa

10.1. KYFO WEAR sazinās ar Lietotāju, izmantojot e-pastu, pasta adresi, tālruņa numuru vai oficiālos KYFO WEAR sociālos tīklus, tostarp Intsagram, Facebook, WhatsApp, Telegram. Lietotājs var izmantot jebkuru no kyfowear.com sadaļā – Kontakti norādītajām saziņas metodēm.

11. Atbildība

11.1. KYFO WEAR ir atbrīvots no jebkādas atbildības visos gadījumos, kad zaudējumi rodas sakarā ar to, ka Lietotājs pircējs rīkojas pretēji šajos Lietošanas noteikumos norādītajai KYFO WEAR lietošanas kārtībai.
11.2. Rodoties zaudējumiem, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.
11.3. KYFO WEAR nav atbildīgs par kyfowear.com veikala attēlos redzamo preču nebūtisko īpašību (faktiskais izmērs, formas vai toņa nianses u.tml.) neatbilstību faktiskajām preču īpašībām Lietotāja izmantotās ierīces ekrāna parametru, apgaismojuma vai jebkādu citu līdzīgu ārēju apstākļu dēļ.
11.4. KYFO WEAR nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus KYFO WEAR saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā KYFO WEAR centīsies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.

12. Citi noteikumi

12.1. Attiecības starp Lietotāju un KYFO WEAR regulē šie Lietošanas noteikumi, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti.
12.2. Radušos jautājumu vai domstarpību gadījumā, Lietotājs telefoniski vai izmantojot e-pastu sazinās ar KYFO WEAR klientu apkalpošanas servisu. Visas radušās domstarpības puses pēc iespējas risina pārrunu ceļā. Lietotājam, kurš ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), ir iespēja īstenot un aizsargāt savas patērētāja likumīgās tiesības Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un ar to saistītajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu
Реквизиты
KYFO WEAR SIA

Jur. adr.: Marupes iela 39-5

Reg. Nr.: 40203339548
Контакты
Следи за нами в соцсетях!
SIA KYFO WEAR, 2021
Made on
Tilda